Aanpak excessen toeristische verhuur

Gemeenten die last hebben van de negatieve bijverschijnselen van toeristische verhuur van woningen kunnen in hun handhaving gebruik maken van een nieuwe handreiking opgesteld door het ministerie van BZK en de VNG.

Verhuur van woningen aan toeristen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Overlast, verdringing op de woningmarkt en gevaar voor de brandveiligheid zijn ongewenste neveneffecten hiervan. Gemeenten willen beter kunnen toezien op de woningverhuur, maar vinden het juridische instrumentarium te versnipperd.

Handhaving is lokaal maatwerk

Met name voor gemeenten met een kleiner handhavingsbudget is het een hele klus om alle relevante bepalingen scherp in beeld te krijgen. Deze handreiking komt gemeenten tegemoet.

Een gemeente beslist zelf welke instrumenten uit de handreiking ze wil inzetten, afhankelijk van de mate waarin toeristische verhuur in de betreffende gemeenten leidt tot overlast of andere ongewenste effecten.

De inzet van de in deze handreiking beschreven maatregelen blijft lokaal maatwerk.

 

 

Meer informatie